รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Funtion Test)
 • ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจฟิลม์ใหญ่ (Chest X-ray)
 • ตรวจหาภาวะแข็งตัวและการอุดต้นของเส้นเลือด (ABI, CAVI)
 • ตรวจความสมบูณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO / Rh)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol / Triglyceride)
 • ตรวจหปริมาณไขมันในเลือด (HDL / LDL)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN / Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT / SGPT / Alkaline Phoshatase)
 • ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี (HBs Ag)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี (Anti-HBs)
 • การตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ (CEA)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)

 

ราคา 4,500 บาท

 

ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561

 

เงื่อนไข 

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว