รายการตรวจ   Silver Heart Gold Heart Platinum Heart
ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางหัวใจ Physical Cardiac Examination

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ตรวจหาภาวะการแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือดด้วยเครื่องมือ ABI, Cavi

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocadiogram  

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST  

ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Cardiac Digital CTA    

ตรวจเอ๊กซเรย์ทรางอก Chest X-ray

ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS

HbA1c  

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด Cholesterol  

Triglyceride  

HDL  

LDL

ตรวจการทำงานของไต Creatinine    ♦

ตรวจการทำงานของตับ SGOT  

  SGPT    ♦

ตรวจปัสสาวะ UA  

ตรวจเลือดดูตะกอนในเลือด D-dimmer  

บัตรรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 1 ใบ  

อัตราค่าบริการ  

1,400 บาท

(ปกติ 2,200 บาท

7,100 บาท

(ปกติ 11,000 บาท)

18,000 บาท

(ปกติ 25,000 บาท)