วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ราคา 1,200 บาท (เหมาจ่าย 2 เข็ม)