รายการตรวจ

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรม (Physical Examination)
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
  • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  • ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
  • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  • ตรวจปัสสาวะ (UA)
  • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol / Triglycerride / HDL / LDL)
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

 

ราคา 1,900 บาท

 

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

 

หมายเหตุ

  • กรุณางดน้ำและอาหาร ก่อนการตรวจ 8-10 ชั่วโมง
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคเบาหวาน

โทร. 0-2761-9888 ต่อ 2217