ฉาย 1 ครั้ง ราคา 1,500 บาท

ฉาย 10 ครั้ง ราคา 12,000 บาท

 

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

 

หมายเหตุ 

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า