ค่าห้องพัก  ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ราคารวม
5,500 บาท 1,200 บาท 250 บาท 6,950 บาท
 • ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการต่อวัน
 • ฟรี น้ำดื่มวันละ 4 ขวด (เฉพาะวันแรก) วันต่อไปฟรีวันละ 2 ขวด
 • ฟรี น้ำอัดลม น้ำส้ม นม อย่างละ 2 ขวด (เฉพาะวันแรก)
 • ราคาอาหาร/มื้อ
อาหารผู้ใหญ่ อาหารเด็ก อาหารฝรั่ง อาหารธรรมดา VIP อาหารฝรั่ง VIP อาหารเหลว
170 บาท 150 บาท 220 บาท 240 บาท 270 บาท 150 บาท

หมายเหตุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าห้องพัก  ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ราคารวม
4,500 บาท 1,200 บาท 250 บาท 5,950 บาท
 • ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการต่อวัน
 • ฟรี น้ำดื่มวันละ 4 ขวด (เฉพาะวันแรก) วันต่อไปฟรีวันละ 2 ขวด
 • ฟรี น้ำอัดลม น้ำส้ม นม อย่างละ 2 ขวด (เฉพาะวันแรก)
 • ราคาอาหาร/มื้อ
อาหารผู้ใหญ่ อาหารเด็ก อาหารฝรั่ง อาหารธรรมดา VIP อาหารฝรั่ง VIP อาหารเหลว
170 บาท 150 บาท 220 บาท 240 บาท 270 บาท 150 บาท

หมายเหตุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าห้องพัก  ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ราคารวม
2,400 บาท 1,200 บาท 250 บาท 3,850 บาท
 • ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการต่อวัน
 • ฟรี น้ำดื่มวันละ 4 ขวด (เฉพาะวันแรก) วันต่อไปฟรีวันละ 2 ขวด
 • ฟรี น้ำอัดลม น้ำส้ม นม อย่างละ 2 ขวด (เฉพาะวันแรก)
 • ราคาอาหาร/มื้อ
อาหารผู้ใหญ่ อาหารเด็ก อาหารฝรั่ง อาหารธรรมดา VIP อาหารฝรั่ง VIP อาหารเหลว
170 บาท 150 บาท 220 บาท 240 บาท 270 บาท 150 บาท

หมายเหตุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table table-bordered" style="width:100% ; text-align: left;">
    <tbody>
        <tr  style=" background-color: blue ; color: white;width:100%;">
            <td>ค่าห้องพัก&nbsp;</td>
            <td>ค่าบริการพยาบาล</td>
            <td>ค่าบริการทางการแพทย์</td>
            <td>ราคารวม</td>
        </tr>
        <tr style=" background-color: #CCFFFF ;  color: #000000;width:100%;">
            <td>2,200 บาท</td>
            <td>3,840 บาท</td>
            <td>250 บาท</td>
            <td>6,290 บาท</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

<ul>
    <li>ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการต่อวัน</li>
    <li>ฟรี น้ำดื่มวันละ 4 ขวด (เฉพาะวันแรก) วันต่อไปฟรีวันละ 2 ขวด</li>
    <li>ฟรี น้ำอัดลม น้ำส้ม นม อย่างละ 2 ขวด (เฉพาะวันแรก)</li>
</ul>

<ul>
    <li>ราคาอาหาร/มื้อ</li>
</ul>

<table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="table table-bordered" style="width:100%;  text-align: left;">
    <tbody>
        <tr style=" background-color: blue ; color: white; width:100%;">
            <td>อาหารผู้ใหญ่</td>
            <td>อาหารเด็ก</td>
            <td>อาหารฝรั่ง</td>
            <td>อาหารธรรมดา VIP</td>
            <td>อาหารฝรั่ง VIP</td>
            <td>อาหารเหลว</td>
        </tr>
        <tr style=" background-color: #CCFFFF ;  color: #000000;width:100%;">
            <td>170 บาท</td>
            <td>150 บาท</td>
            <td>220 บาท</td>
            <td>240 บาท</td>
            <td>270 บาท</td>
            <td>
            150 บาท
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

หมายเหตุ

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า