ค่าห้องพัก  ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ราคารวม
3,500 บาท 1,100 บาท 200 บาท 4,800 บาท
 • ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการต่อวัน
 • ฟรี น้ำดื่มวันละ 4 ขวด (เฉพาะวันแรก) วันต่อไปฟรีวันละ 2 ขวด
 • ฟรี น้ำอัดลม น้ำส้ม นม อย่างละ 2 ขวด (เฉพาะวันแรก)
 • ราคาอาหาร/มื้อ
อาหารผู้ใหญ่ อาหารเด็ก อาหารฝรั่ง อาหารธรรมดา VIP อาหารฝรั่ง VIP อาหารเหลว
170 บาท 150 บาท 220 บาท 240 บาท 270 บาท 150 บาท
หมายเหตุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่าห้องพัก  ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ราคารวม
3,500 บาท 1,100 บาท 200 บาท 4,800 บาท
 • ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการต่อวัน
 • ฟรี น้ำดื่มวันละ 4 ขวด (เฉพาะวันแรก) วันต่อไปฟรีวันละ 2 ขวด
 • ฟรี น้ำอัดลม น้ำส้ม นม อย่างละ 2 ขวด (เฉพาะวันแรก)
 • ราคาอาหาร/มื้อ
อาหารผู้ใหญ่ อาหารเด็ก อาหารฝรั่ง อาหารธรรมดา VIP อาหารฝรั่ง VIP อาหารเหลว
170 บาท 150 บาท 220 บาท 240 บาท 270 บาท 150 บาท
หมายเหตุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่าห้องพัก  ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ราคารวม
1,700 บาท 1,100 บาท 200 บาท 3,000 บาท
 • ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการต่อวัน
 • ฟรี น้ำดื่มวันละ 4 ขวด (เฉพาะวันแรก) วันต่อไปฟรีวันละ 2 ขวด
 • ฟรี น้ำอัดลม น้ำส้ม นม อย่างละ 2 ขวด (เฉพาะวันแรก)
 • ราคาอาหาร/มื้อ
อาหารผู้ใหญ่ อาหารเด็ก อาหารฝรั่ง อาหารธรรมดา VIP อาหารฝรั่ง VIP อาหารเหลว
170 บาท 150 บาท 220 บาท 240 บาท 270 บาท 150 บาท
หมายเหตุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่าห้องพัก  ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ราคารวม
2,200 บาท 3,840 บาท 200 บาท 6,240 บาท
 • ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการต่อวัน
 • ฟรี น้ำดื่มวันละ 4 ขวด (เฉพาะวันแรก) วันต่อไปฟรีวันละ 2 ขวด
 • ฟรี น้ำอัดลม น้ำส้ม นม อย่างละ 2 ขวด (เฉพาะวันแรก)
 • ราคาอาหาร/มื้อ
อาหารผู้ใหญ่ อาหารเด็ก อาหารฝรั่ง อาหารธรรมดา VIP อาหารฝรั่ง VIP อาหารเหลว
170 บาท 150 บาท 220 บาท 240 บาท 270 บาท 150 บาท
หมายเหตุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า