แพ็คเกจวัคซีนเด็กดี ขวบปีแรก 5 โรค

ช่วงอายุ รายการ ช่วงอายุ ( 1-12 เดือน ช่วงอายุ ( 2-12 เดือน)
1 เดือน วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี                O                 –
2 เดือน วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลีโอ และฮิบ                O

                O

4 เดือน วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลีโอ และฮิบ                O

                O

6 เดือน วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลีโอ ฮิบ และไวรัสตับอักเสบบี                O                 O
9-12 เดือน วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม                O                 O
9-12 เดือน วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี                O                 O
  อัตราค่าบริการ         6,700 บาท          6,450 บาท

แพ็คเกจวัคซีนเด็กดี ขวบปีแรก 6 โรค

ช่วงอายุ รายการ ช่วงอายุ ( 2 - 12 เดือน) 
2 เดือน วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบและตับอักเสบบี                      O
4 เดือน คซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ และฮิบ                      O
6 เดือน วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบและตับอักเสบบี                      O
9 - 12 เดือน วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม                      O
9 - 12 เดือน วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี                      O
  อัตราค่าบริการ               7,100 บาท

 

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์บริการฉีดวัคซีน
  • บริการตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก 1 ครั้ง (เมื่อเด็กอายุครบ 9 เดือน)
  • ราคาแพ็คเกจไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า