ในกระบวนการตรวจหาความหนาแน่นของกระดูกจะใช้วิธีการฉายรังสีเอกซ์ ผ่านร่างกายบริเวณสะโพก กระดูกสันหลังส่วนเอว และกระดูกแขน จากนั้นนำภาพที่ได้จากการฉายรังสีเอกซ์มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของคนปกติทั่วไป ซึ่งการวิเคราะห์ภาพเอกซ์และประมวลผลนั้นกระทำโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเก็บค่าความหนาแน่นของกระดูกของคนทั่วไป เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจ

จุดประสงค์

  1. เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)
  2. เพื่อตรวจวัดค่าความหนาแน่นของมวลกระดูก
  3. เพื่อตรวจหาสภาวะกระดูกว่า ปกติ บาง หรือ พรุนมากพร้อมทั้งเก็บข้อมูลการตรวจครั้งแรกไว้เปรียบเทียบในครั้งต่อไปเพื่อติดตามผลการรักษา

เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก

(Bone Densitometer) รุ่น DPX Pro (DEXA BoneDensitometer)

คุณสมบัติที่สำคัญ

  1. วัดวิเคราะห์ผลได้ภายใน 15 นาที
  2. เป็นวิธีมาตรฐานล่าสุดระบบ DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiomety) ตามองค์กรอนามัยโลก (WHO)
  3. ไม่เสี่ยงต่อการสะสมรังสี
  4. บอกสภาวะกระดูกได้ว่ากระดูก ปกติ บาง พรุน หรือพรุนมากพร้อมทั้งเก็บข้อมูลการตรวจครั้งแรกไว้เปรียบเทียบในครั้งต่อไปเพื่อติดตามผลการรักษา เป็นวิธีตรวจแบบ DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) ที่จะได้ค่าความหนาแน่นของกระดูกที่มาตรฐานถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดในขณะนี้โดยใช้เทคนิคการเรดิเอชั่น (Radiation Source) โดยใช้หลักการจากการดูความหนาแน่น (Thickness)และส่วนประกอบของเนื้อเยื้อกระดูก (Composition)แล้วนำไปเปรียบเทียบกับค่าปกติ