เอ็กซเรย์ ดิจิตอล  เป็นการถ่ายภาพรังสี โดยใช้ Sensor รับภาพและแสดงภาพในจอคอมพิวเตอร์  โดยไม่ต้องมีกระบวนการล้างฟิล์มทำให้ได้ภาพรังสีที่มีคุณภาพชัดเจนลดการเอ็กซเรย์ซ้ำ และลดปัญหาฟิล์มหาย   อย่างไรก็ดี  ภาพที่ได้ก็ยังเป็นภาพ  2  มิติ    โรงพยาบาลเสรีรักษ์จึงนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าด้วยการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ 3 มิติ ทำให้การวินิจฉัยแม่นยำและมีมาตรฐานสูง

CT SCAN ของเราเป็นเครื่องถ่ายภาพรังสี 3 มิติ สำหรับงานทันตกรรมโดยเฉพาะ ที่สามารถถ่ายภาพรังสี 3 มิติ บริเวณฟันขากรรไกรใบหน้าและกระโหลกศีรษะช่วยในการวางแผนรักษาทางทันตกรรมได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

จุดเด่นของเครื่อง  X-RAY  Dental  CT

 1. สามารถถ่ายภาพรังสีออกมาในรูปแบบ  3  มิติ  ทำให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้ง่าย  เที่ยงตรงและแม่นยำมากขึ้น
 2. ได้ภาพรังสีที่มีคุณภาพชัดเจนในรายละเอียดและเสมือนจริง
 3. ในการถ่ายภาพ 3 มิติ สามารถระบุตำแหน่งที่จะทำการถ่ายภาพ X-Ray ได้เฉพาะเจาะจงจึงทำให้เหมาะสมตามแผนการรักษา ส่งผลให้ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยและผู้ป่วยเป็นสำคัญ
 4. การถ่าย X-Ray ระบบ Digital  ทั้งแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ จะทำให้ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับน้อยกว่าการถ่ายรังสีในระบบปกติ
 5. การถ่ายภาพรังสีดีต่อผู้ป่วยสูงอายุและเด็ก  เนื่องจากใช้เวลาในการถ่ายภาพรังสีน้อย  ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องอยู่นิ่งในเวลานานขณะถ่ายภาพรังสี

  ใช้ประโยชน์จาก   Dental  CT  อะไรได้บ้าง

 1. การผ่าฟันคุด ฟันฝังทั้งปกติและในรายที่ซับซ้อน
 2. การผ่าตัดฝังรากเทียม  เพื่อวิเคราะห์ตำแหน่งและความหนาของกระดูกขากรรไกร
 3. การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร
 4. การจัดฟัน
 5. การรักษารากฟัน , ตรวจหารายร้าวในฟัน
 6. การใส่ฟันเทียมเช่น การ SCAN แบบจำลองฟันเพื่อทำครอบฟัน/สะพานฟัน
 7. การตรวจวิเคราะห์พยาธิสภาพ เช่น มะเร็ง
 8. การตรวจวิเคราะห์การบาดเจ็บบริเวณฟันและกระดูกขากรรไกรบนและล่าง