ความชุกของโรคอัลไซเมอร์  ในกลุ่มที่พบบ่อยสุดคือช่วงอายุ 80-85 ปี ขึ้นไป จากสถิติผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก อาการที่แสดงเห็นได้ชัดของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ในระยะแรกๆ เริ่มจากมีอาการหลงลืม ลืมชื่อ ลืมนัดหมาย สับสน มีปัญหาในการนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น จนถึงขั้นสูญเสียความทรงจำบางอย่างไป  

ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ คือ ความผิดปกติในเนื้อสมอง โรคอัลไซเมอร์สัมพันธ์กับการตายของเซลล์สมอง เนื่องจากการสะสมโปรตีน เบต้าอะไมลอยด์ (Beta Amyloid) หรือ หากมีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ ก็มีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นอีกด้วย

ในการตรวจวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์นั้น ขั้นตอนแรกที่ใช้ คือ การตรวจสอบ เพื่อประเมินอาการของผู้ป่วย โดยการทดสอบความสามารถในการรับรู้ของผู้ป่วย เช่น ความจำ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา จนไปถึงการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ตรวจ X-Ray สมองด้วย CT Brain  /  MRI Brain  เพื่อให้การวินิจฉัยโรคถูกต้องมากขึ้น

แต่ในปัจจุบัน ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือวิธีใดที่จะรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้  มีเพียงการใช้ยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการบางชนิดและชะลอการพัฒนาของโรค  กลุ่มยาที่ใช้คือ  Cholinesterase Inhibitor  มักใช้ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะแรกจนถึงระยะอาการยังไม่รุนแรง  อีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถรักษาผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ได้  คือให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกาย  ฝึกให้ใช้สมองเป็นประจำ  หรือเลือกบริโภคอาหารที่สามารถช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคได้เหมือนกัน             

                                                                        

นายแพทย์ ดวง กาวาฮารา

แพทย์ประสาทวิทยา