เหล่าข้าพระพุทธเจ้า คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ต่างสํานึกในพระราชกรณียกิจต่างๆ และพระคุณลักษณะแห่งบุคลิกภาพอันประเสริฐของพระองค์ จะเจริญรอยตามพระราชดํารัส ในการทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ของตนเองตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม