การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

  • กรุณางดน้ำ และอาหารอย่างน้อย 8-10 ชม. ก่อนเข้ารับการบริการ
  • ควรสวมเสื้อที่ใส่สบาย และสะดวกต่อการเข้ารับการตรวจ
  • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนตรวจสุขภาพ
  • ถ้ามีฟิล์มเก่ากรุณานำมาด้วยทุกครั้ง
  • หากส่งสับว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนตรวจ