นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์
Position

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

Education

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรเชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันอังคาร 10.00 - 19.00 น.
วันพฤหัสบดี 10.00 - 19.00 น.