นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
Position

จักษุแพทย์ (สาขาต้อหิน ต้อกระจก)

Education

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จักษุวิทยา อนุสาขาด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
  • จักษุวิทยา อนุสาขาโรคต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญพิเศษ

        ตรวจรักษาโรคต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาหลุดลอก

        การใช้เลเซอร์ในการรักษาต้อหิน , จอประสาทตา

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 16.30 - 20.00 น.
วันอังคาร 16.30 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี 16.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 20.00 น.