นพ.จรรยวรรธน์ จิรจริยวัฒน์
Position

ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์

Education

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากระดูกและข้อ ปี พ.ศ. 2559 จากแพทย์สภา

 

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 20.00 น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.