นพ.ดวง กาวาฮารา
Position

แพทย์ประสาทวิทยา

Education

Schedule
Monday 09.00 a.m. - 06.00 p.m.
Tuesday 09.00 a.m. - 05.00 p.m.
Wednesday 09.00 a.m. - 06.00 p.m.
Thursday 09.00 a.m. - 08.00 p.m.
Friday 09.00 a.m. - 05.00 p.m.