พญ.อุมาพร ฉันท์พุทธิเวท
Position

กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อในเด็ก

Education

แพทย์ศาสตร์ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วุฒิบัตรสาขา กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อ จากสถาบันสุขภาพเด็ก
 

ประวัติการทำงาน
- รพ.พระนครศรีอยุธยา  ตำแหน่ง นายแพทย์ 6 
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราช ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ
 

ปัจจุบัน กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ ประจำรพ.เสรีรักษ์

วัน / เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 - 14.00 น.
วันอังคาร 07.30 - 19.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 14.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.