ที่มาของโรงพยาบาล


ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผู้บริหารในกลุ่มของโรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งมีความปรารถนาจะให้เป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ทัดเทียมโรงพยาบาลในเครือ และเป็นที่พึ่งสำหรับพี่น้องชาวมีนบุรี และบริเวณใกล้เคียง เมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 141 เตียง ได้เปิดให้บริการจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเอาใจใส่ในงานบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในอาคารที่ปลอดโปร่ง สะดวกสบาย โรงพยาบาลเสรีรักษ์ มีความปรารถนาที่จะให้บริการทุกท่านด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้เสรีรักษ์เป็นโรงพยาบาลท่านสามารถมอบความไว้วางใจได้ในทุกปัญหาด้านสุขภาพ

วิสัยทัศน์


เป็นโรงพยาบาลที่ทุกคนปรารถนาจะมาใช้บริการ เมื่อคิดถึงเรื่องสุขภาพ

พันธกิจ


มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ ด้านบริการ และการประกอบวิชาชีพ

ค่านิยม


  • Compassion : ความรักและเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ
  • Courtesy : ความเคารพและให้เกียรติผู้รับบริการ
  • Communication : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • Competency : ความรู้ความสามารถในงาน
  • Seamless Teamwork : การทำงานเป็นทีมแบบไร้รอยต่อ