วิสัยทัศน์


เป็นโรงพยาบาลที่ทุกคนปรารถนาจะมาใช้บริการ เมื่อคิดถึงเรื่องสุขภาพ

พันธกิจ


มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ ด้านบริการ และการประกอบวิชาชีพ

ค่านิยม


  • Compassion : ความรักและเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ
  • Courtesy : ความเคารพและให้เกียรติผู้รับบริการ
  • Communication : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • Competency : ความรู้ความสามารถในงาน
  • Seamless Teamwork : การทำงานเป็นทีมแบบไร้รอยต่อ