ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์ อุทัย ตัณศลารักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ ชโนทัย วัฒนไชย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ทพ. ธรรศ สุนทรภิษัช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล