รู้จักเสรีรักษ์ คลินิกเฉพาะทาง โปรแกรม แพคเกจ โปรโมชั่น รายชื่อแพทย์ ข่าวและกิจกรรม เกร็ดความรู้ ข้อมูลบริการผู้ป่วย เทคโนโลยีฯ
This is an example of a HTML caption with a link.
แพคเกจ คลอด

  แพคเกจคลอด  

 การคลอดปกติ (พักโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน) 

ประกอบด้วยรายการ

·        ค่าห้องคลอด  เครื่องมือช่วยคลอด ค่ายา และ ค่าเวชภัณฑ์ในห้องรอคลอดและห้องคลอด

·        ค่าตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์

·        ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการขณะรอคลอด

·        ค่าห้องพักหลังคลอดสำหรับมารดา , ค่าห้องพักสำหรับทารก , ค่าบริการพยาบาล , ค่าอาหาร ,และชุดรับผู้ป่วย

·        ค่ายาและเวชภัณฑ์ระหว่างอยู่โรงพยาบาล

·        ค่าสูติ – นรีแพทย์ และ กุมารแพทย์

·        ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ  ได้แก่ วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค ,วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เข็มแรก และ vitamin K1 เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติในทารกแรกเกิด

·        ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารกแรกเกิด ได้แก่ กรุ๊ปเลือด ABO , กรุ๊ปเลือด Rh , ตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (TSH , PKU ) , ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT)

·        ตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด (ABR)

·        ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่อง Pulse Oxemeter (ไม่ต้องเจาะเลือด)

 การผ่าตัดคลอด (พักโรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน) 

ประกอบด้วยรายการ

·        ค่าห้องผ่าตัด , ค่ายาสลบ ,ค่าบล็อคหลัง ,ค่าบริการในห้องผ่าตัด

·        ค่าตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์

·        ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

·        ค่าห้องพักหลังคลอดสำหรับมารดา , ค่าห้องพักสำหรับทารก , ค่าบริการพยาบาล ,ค่าอาหาร ,และชุดรับผู้ป่วย

·        ค่ายา และเวชภัณฑ์ระหว่างอยู่โรงพยาบาล

·        ค่าสูติ – นรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และกุมารแพทย์

·        ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค,วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เข็มแรก และ vitamin K1 เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติในทารกแรกเกิด

·        ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารกแรกเกิด ได้แก่ กรุ๊ปเลือด ABO , กรุ๊ปเลือด Rh , ตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (TSH , PKU ) , ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT)

·        ตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด (ABR)

·        ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่อง Pulse Oxemeter (ไม่ต้องเจาะเลือด)

 หมายเหตุ  : 

1.     กรณีคลอดปกติ แล้วทำหมันหญิง คิดค่าใช้จ่ายทำหมันหญิงตามจริง

2.     กรณีผ่าตัดคลอด

- ทำหมันหญิงร่วมด้วย         จ่ายเพิ่ม   5,000   บาท

- ตัดไส้ติ่งร่วมด้วย                จ่ายเพิ่ม   7,500   บาท

3.    กรณีมีภาวะแทรกซ้อนของทารก  หรือมารดาหลังคลอด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

4.    กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมได้แก่  ค่าห้อง ,ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ และค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น

5.    การอยู่โรงพยาบาลเพื่อรอคลอด  หากไม่คลอดภายในวันนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างรอคลอด จะไม่รวมอยู่ในโครงการคลอดเหมาจ่ายนี้

6.     ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ

     *** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 กรณียกเว้นที่ไม่สามารถเข้าโครงการคลอดเหมาจ่ายได้มีดังนี้ 

·        กรณีครรภ์แฝดตั้งแต่ทารก 2 คน ขึ้นไป

·        กรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ , มารดาเป็นโรคเบาหวาน ,โรคความดันโลหิตสูง , โรคไทรอยด์เป็นพิษ ,โรคหัวใจ ,คลอดก่อนกำหนด , รกเกาะต่ำ และมารดามี Anti HIV Positive , Rh negative

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-2761-9888

แผนกห้องคลอด ต่อ 1312,1328

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ชั้น 4 ต่อ 1413,1414

แผนกสูติ–นรีเวช ชั้น 1 ต่อ 1135,1136